Edwin

suomi-englanti sanakirja

Edwin englannista suomeksi

  1. Edvin

Edwin englanniksi

  1. (given name).

  2. of Northumbria|Edwin of Northumbria.

  3. (surname)

  4. (place).

  5. (given name)