Dorotheus

suomi-englanti sanakirja

Dorotheus englanniksi

  1. (given name).