Crown

suomi-englanti sanakirja

Crown englannista suomeksi

  1. valtio, kruunu

Crown englanniksi

  1. crown

  1. The sovereign, in a monarchic country.

  2. The government, in a monarchic country.

  3. A attorney.