Congressional

suomi-englanti sanakirja

Congressional englanniksi

  1. congressional

  1. Of or pertaining to the States Congress.