Ambrose

suomi-englanti sanakirja

Ambrose englannista suomeksi

  1. Ambrosius

  1. historical Ambrosius

Ambrose englanniksi

  1. (given name).

  2. (surname)

  3. (place).