Alexandre

suomi-englanti sanakirja

Alexandre englanniksi

  1. (given name).

  2. (given name)

  3. (surname)

  4. (inflection of)