:President

suomi-englanti sanakirja

:President englanniksi

  1. An honorific for the of state of a republic; see president (definition 1).

  2. ''the President of the United States''

  3. {{quote-book